Privacybeleid

De Orthopedagogenpraktijk hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens.
Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens
vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet
verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen.
Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie
te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen,
dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt
u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat
wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld
van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw
uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen
geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke
gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te
bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende
ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet
in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn
gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een
beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens
de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen
de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met
06 19 60 10 29
info@doppnijmegen.nl

De Orthopedagogenpraktijk
Postadres: Kerkberg 18
6573 DN Beek-Ubbergen

Bezoekadres: Rijksstraatweg 171
6573 CN Beek-Ubbergen

Drs. Anouk van Bilderbeek, NVO orthopedagoog-generalist, EMDR-therapeut
Drs. Mieke van Oorschot, NVO orthopedagoog-generalist, dyslexiedeskundige
E. Kulsdom MSc, NVO orthopedagoog

Wat betekent dit